Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

SIA “Daugavpils ūdens” iekšējās trauksmes celšanas sistēma

Saskaņā ar LR Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu SIA “Daugavpils ūdens”(turpmāk- Sabiedrība)  ir izstrādāti Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu, kas nosaka  vienotu kārtību, kādā Sabiedrībā tiek organizēts un īstenots trauksmes celšanas mehānisms.

Noteikumi ir izdoti, lai veicinātu likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu Sabiedrības darbību un izskaidrotu Trauksmes cēlējam (tā ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu) kā rīkoties un kur vērsties redzot likumu pārkāpumus darbavietā.

Noteikumos norādīts, ka SIA “Daugavpils ūdens” darbinieki, praktikanti, brīvprātīgā darba veicēji, kā arī citas personas, kuras ir tieši saistītas ar profesionālo pienākumu vai pakalpojumu sniegšanu Sabiedrībā , ir tiesīgi celt trauksmi par iespējamiem pārkāpumiem 20 svarīgās jomās saskaņā ar attiecīgi aizpildītu un pašrocīgi vai elektroniski parakstītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (sk.šeit), vai arī brīvā formā sagatavotu un parakstītu iesniegumu ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”, kuru var iesniegt:

•  SIA “Daugavpils ūdens” Atbildīgajai personai (personāla inspektors V.Glazkins (tālr.654 07510), viņa prombūtnes laikā – enerģētiķis R.Ostapko (tālr.654 07530)) slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
•  ievietojot to “Trauksmes cēlēju ziņojums” pastkastē, kura atrodas administratīvās ēkas 1. stāvā blakus 106. kabinetam;
•  nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi trauksmes.celsana@daugavpils.udens.lv
•  nosūtot to pa pastu uz adresi Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401 ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
•  SIA “Daugavpils ūdens” lietvedības sekretārei, ja ziņojumu sniedz par Atbildīgo personu vai tās aizvietotāju ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
•  ziņojot mutvāros Atbildīgajai personai;
•  izmantojot citus saziņas veidus.

   SVARĪGI! Likumā nav paredzēts, ka trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt anonīmi. Jāņem vērā, ka apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

SIA “Daugavpils ūdens” nodrošina trauksmes cēlēja un tā identitātes aizsardzību, trauksmes cēlēja ziņojumā minētās personas identitātes aizsardzību saskaņā ar Likumā noteikto.

Papildinformācijai:

Šeit ir pieejams Trauksmes celšanas likums

Visa nepieciešamā informācija, lai praktiski lietotu trauksmes celšanas sistēmu, tostarp iesnieguma veidlapa, trauksmes celšanas ieviešanas vadlīnijas, kompetento iestāžu saraksts un šo iestāžu kontaktpersonu kontakti, ir pieejama tīmekļvietnē www.trauksmesceleji.lv
 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām