Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

 

Paziņojums par Iepirkuma procedūru

1. Pasūtītājs: SIA “Daugavpils ūdens”
 Reģ.Nr.:  41503002432
 Adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401
 Kontaktinformācija: tālr. 654 44565, fax: 654 25547, e-pasts: kontakti@daugavpils.udens.lv

2. Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007.-2013.gadam (Baltic Sea Region Programme 2007-2013) projekts "Par Baltijas  jūras eitrofikācijas samazināšanu šodien" (Project on Reduction of the Eutrophication of the Baltic Sea TOday - PRESTO).

3. Iepirkuma procedūras nosaukums:
 Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana notekūdeņu dūņu kompostēšanas un  pārstrādes iekārtu izveidošanai Eiropas Savienības struktūrfondu  3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007. -  2013.gadam (Baltic Sea Region  Programme 2007-2013) projekta „Par Baltijas jūras eitrofikācijas samazināšanu šodien” (Project on Reduction of the Eutrophication of the  Baltic Sea TOday - PRESTO) ietvaros (id.Nr. PRESTO2012/1).

4. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana notekūdeņu dūņu kompostēšanas un apstrādes iekārtu izveidošanai.

5. Nolikuma pieejamība internetā, saņemšanas kārtība, vieta un laiks:
 Elektroniskā formā nolikums pieejams SIA “Daugavpils ūdens” interneta mājas lapā –  www.daugavpils.udens.lv informatīvā daļā, sadaļā "Iepirkumi".  Ja ieinteresētais piegādātājs  saņem iepirkuma dokumentāciju finansējuma saņēmēja interneta mājas lapā, viņam jāaizpilda kontaktinformācijas elektroniskā veidlapa un 3 dienu laikā jānosūta aizpildīta parakstīta kontaktinformācijas veidlapa uz finansējuma saņēmēja faksa numuru.
 Izdrukas formā nolikums pieejams no 2012.gada 21.maija plkst.12:00 Ūdensvada ielā 3,  Daugavpilī, SIA “Daugavpils  ūdens” apspriežu zālē (2.stāvā), vienu darba dienu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāju.

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
 Līdz 2012.gada 16.jūlija plkst.12:00.
 ________________________________________________________________________


PROJEKTS DAĻĒJI FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS (EIROPAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS FONDA UN EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS INSTRUMENTA)
 


  


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Par projektu